top of page

Klachten

Voorkomen is beter dan genezen. Daarom doen wij ons uiterste best om met ouders een vertrouwensband op te bouwen en transparant te werken. Door goed te luisteren naar jullie als ouders doen wij ons best om zoveel mogelijk frustraties of ongenoegen snel weg te nemen of samen op te lossen. Onze pedagogisch medewerkers maken daarom aan het einde van de dag bewust wat tijd vrij voor een goede overdracht en afstemming. Mocht dit onvoldoende zijn en heb je toch een klacht? Dan zijn er twee vormen waarop dit gemeld kan worden: een interne- of externe melding.

Intern

Het ‘intern’ melden van een klacht houdt in dat de persoon met de klacht allereerst binnen Fier meldt. Dit kan op verschillende manieren.
 

Ouders hebben veel contact met de pedagogisch medewerkers dus kan het goed aanvoelen om de klacht/zorg allereerst met hen te delen. Indien ouders en pedagogisch medewerker er samen uitkomen, wordt management op de hoogte gebracht van de klacht en de gemaakte afspraken. Afhankelijk van de ernst van de klacht kan de manager besluit om nader contact met de ouders te zoeken.


Indien de pedagogisch medewerker de ouders onvoldoende kan ondersteunen bij hun klacht, kan hij/zij hen doorverwijzen naar de locatiemanager. Er zal vervolgens contact worden opgenomen met ouders en gezamenlijk zal worden gekeken naar de oorzaak van de klacht. Als een pedagogisch medewerker hierbij betrokken is, zal ook hij/zij hierbij benaderd worden.


Ouders kunnen ook direct in contact treden met Fier; telefonisch danwel schriftelijk. Door hoor en wederhoor, proberen wij gezamenlijk met ouders naar een passende oplossing te zoeken en heldere afspraken te maken. Er worden gespreksnotulen gemaakt en hier wordt door beide partijen een akkoord op gegeven.

Extern

Wij doen ons uiterste best om conflicten gezamenlijk met ouders op te lossen. Mocht ons dit niet lukken dan kunnen ouders zich wenden tot de oudercommissie. Vanuit de oudercommissie wordt de klacht gemeld bij het management en bespreken zij de klacht met Fier.

Zoals benoemd, heeft het de voorkeur dat een klacht eerst gemeld wordt bij de pedagogisch medewerkers of de locatiemanager. Mochten ouders er toch voor kiezen om externe hulp in te schakelen bij hun klacht, dan is dat hun wettelijke recht. Zij kunnen dan de hulp inschakelen van De Geschillencommissie.


Het Klachtenloket Kinderopvang is een landelijk werkende organisatie met een  centraal informatie- en meldpunt. Telefonisch bereikbaar op  070 – 310 53 10 (bereikbaarheid: ma-do 9-15 uur, vrij 9-14 uur).

bottom of page