top of page

Pedagogisch beleid

Ons pedagogische beleid is opgesteld door professionals met werkervaring in de jeugdzorg. Hierdoor weten wij goed hoe we het best uit elk kind kunnen halen, maar ook hoe wij kinderen kunnen ondersteunen op momenten die wat lastiger zijn. Een mix van pedagogische doelen en sterke methodieken vormen de basis waar vanuit wij werken. 

Doelgroep

Bij Fier is elk kind welkom dat gebaat is bij extra ondersteuning, structuur en aandacht. Dit kan voortkomen uit een (gedrags) stoornis, zoals autisme, ADHD of een taalontwikkelingsstoornis. Maar ook kinderen met een motorische, neurologische of andere oorzaak kunnen gebaat zijn bij een gespecialiseerde BSO.

 

Twijfel je of jouw kind past bij Fier? Bel ons gerust! Samen kijken we dan wat jullie kind nodig heeft en of Fier de meest geschikte plek is voor jullie zoon of dochter. 

Methodieken

Wij werken vanuit een aantal kernmethodieken die er op gericht zijn het kind een veilige en voorspelbare omgeving te bieden. Al onze medewerkers worden getraind in het competentiegericht werken, spelenderwijs leren, Geef-me-de-vijf (structuur) en het Geweldloos Verzet. Daarnaast proberen wij ook (waar mogelijk binnen de groepssetting) te kijken naar wat elk kind individueel nodig heeft en daar onze aanpak op aan te passen.

Ben je nieuwsgierig geworden? Neem contact met ons op en vraag ons volledige pedagogische beleid op en kom meer te weten over deze methodieken!

 • Emotionele Veiligheid
  Om tot ontwikkeling te komen is het belangrijk dat kinderen zich veilig en geborgen voelen. Daarom is het belangrijk dat we een band opbouwen met de kinderen en hen goed kennen: hoe beter we het kind kennen, des te beter herkennen wij de signalen die het kind afgeeft. Want soms is er een onderscheid tussen wat het kind laat zien (qua gedrag) en wat er van binnen speelt bij het kind. We bieden emotionele veiligheid door te reageren op wat we zien/horen én door begrip en betrokkenheid te tonen voor de gevoelens van het kind. Een andere voorwaarde voor emotionele veiligheid en geborgenheid bij deze kinderen is dat er voorspelbaarheid is. Als kinderen weten waar zij aan toe zijn, ervaren zij meer zekerheid en minder stress. Door vaste structuren (op visuele planborden), rituelen en afspraken weten de kinderen bij Fier waar zij aan toe zijn. Een aantal competenties die wij wensen te stimuleren bij het kind zijn: Ik kan aangeven hoe ik mij voel Ik (her)ken verschillende emoties Ik kan op een gepaste manier aangeven als ik iets wil Ik kan een rustmoment nemen als ik dat nodig heb
 • Persoonlijke Ontwikkeling
  De kinderen bij Fier nemen deel aan een BSO+ omdat zij op bepaalde vlakken extra ondersteuning nodig hebben. In onze aanpak moeten wij daarom maatwerk leveren: we moeten kijken naar elk individueel kind en wat hij/zij nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Op de BSO werken we vanuit het gedachtegoed van het ‘Fixed versus Growth Mindset’. Een Fixed Mindset betekent dat een kind denkt: ‘Ik kan het niet leren, ik ben nu eenmaal zo’. Deze manier van denken ontstaat vaak door het herhaaldelijk opdoen van negatieve ervaringen. Dit gebeurt als kinderen bijvoorbeeld op school vaak gecorrigeerd worden op gedrag (waar zij geen controle over hebben), denk hierbij aan een kind met ADHD dat continu aan het bewegen is en straf krijgt dat hij/zij niet stil blijft zitten in de kring. Kinderen ervaren niet dat zij in staat zijn om iets te doen aan de situatie of kunnen zelfs faalangstig en onzeker worden. Een Groei-mindset (Growth) daarentegen is als een kind gelooft dat hij/zij iets kan leren en dat fouten maken onderdeel is van elk leerproces. In onze communicatie naar de kinderen zetten onze pedagogisch medewerkers een aantal interventies in: Wij geven niet alleen complimenten op een resultaat (‘Wat heb je dit mooi gemaakt!’), maar juist ook op inzet (‘Ik vind het knap dat je zo hebt doorgezet toen het net niet lukte’). De pedagogisch medewerkers verdiepen zich in de interesses van het kind om zo hierbij aan te kunnen sluiten. Ze stellen vragen aan het kind om hen goed te leren kennen. Hierdoor kunnen zij anticiperen op wat het kind nodig heeft, zowel individueel als tijdens een groepsactiviteit. Een aantal competenties die wij bij het kind stimuleren zijn: Ik kan een oplossing bedenken voor een probleem Als iets niet lukt, probeer ik het of vraag ik een pedagogisch medewerker Ik herken wat ik goed heb gedaan/ wat mij lukte en kan dit benoemen
 • Sociale Ontwikkeling
  Kinderen leren de wereld om zich heen kennen, mede door de interacties die zij opdoen met anderen. Door sociale interacties leren zij over anderen, maar ook over zichzelf. Ze worden door contact met leeftijdsgenootjes en volwassenen zich steeds meer bewust van zichzelf. Kinderen leren deze sociale vaardigheden door samen met andere kinderen te spelen, van elkaar te leren en ook af en toe ruzie te maken. Tijdens het spelen stimuleren pedagogisch medewerkers de kinderen om te delen, samen te werken en elkaar te helpen. Als een kind dominant, dwingend of agressief gedrag laat zien, helpt de pedagogisch medewerker het kind om de situatie op een andere manier aan te gaan. Zij biedt een concreet handelingsalternatief voor het kind, om hem/haar zo te begeleiden naar het gewenste gedrag. Op deze manier krijgt elk kind de ruimte om te spelen en zichzelf te ontwikkelen. Een aantal competenties die wij bij het kind stimuleren zijn: Ik kan een speelafspraak maken met een kind Ik speel om de beurt Ik kan overleggen met een ander kind Ik vraag om hulp als het mij niet lukt
 • Normen & Waarden
  Zoals eerder benoemd leren kinderen de wereld om zich heen kennen door de interacties met anderen. En waar interactie ontstaat, spelen (sociale) normen en waarden een rol. We vinden het bij Fier belangrijk dat we kinderen maatschappelijke en verantwoorde normen, waarden en omgangsvormen bijbrengen. Het uitgangspunt bij Fier is dat wij respectvol met elkaar omgaan. Respect heeft een brede betekenis, maar het gaat er in feite om dat we rekening houden met elkaar en naar elkaar luisteren. En dat doen we op een aantal manieren. Respect begint allereerst bij een aantal basis omgangsvormen: We luisteren naar elkaar We kijken elkaar aan als we tegen elkaar praten We vragen als we iets willen (i.p.v. commanderen/eisen) We respecteren iemands mening We sluiten elkaar niet buiten We zijn eerlijk tegen elkaar We gaan voorzichtig om met spullen In een wereld die alsmaar diverser wordt, is het belangrijk bij Fier dat we respect hebben voor andere culturen, geloofsovertuigingen en (etnische) achtergronden. Racisme wordt niet geaccepteerd bij Fier en interesse in en nieuwsgierigheid naar andere culturen wordt gestimuleerd. Door middel van bovenstaande normen en waarden, kunnen we ieders autonomie respecteren en krijgt iedereen de ruimte om in een fijne omgeving op te groeien.
Fier Pedagogische ontwikkeling

Ontwikkeling Volgen

Elk kind bij Fier mag zich ontwikkelen op zijn/haar eigen tempo. Het is belangrijk dat deze ontwikkeling gevolgd wordt, zodat wij optimale ondersteuning kunnen bieden. Elk kind wordt daarom aan een mentor gekoppeld die observeert en het ontwikkelingsplan opstelt. Daarnaast hebben we regelmatig contact met ouders en zijn wij altijd bereikbaar voor overleg. Waar nodig kan ook de expertise van collega's worden ingeschakeld, om zo te kijken wat elk kind nodig heeft. 

Deskundige medewerkers

Om goede opvang en zorg te bieden, is het belangrijk dat onze pedagogische medewerkers de juiste kennis en kunde in huis hebben. Alle medewerkers worden daarom continu getraind zodat zij kunnen de-escaleren, competentiegericht werken en hun kennis van de verschillende problematieken vergroten. 

Contact

Derkinderenstraat 106,

1061 VX Amsterdam

VOLG ONS

 • Facebook
 • LinkedIn
 • Instagram

KVK: 90314468
IBAN: NL 92RABO 0361132794

Bekijk hier de GGD inspectierapporten van Fier Rembrandt

Bekijk hier de GGD inspectierapporten van Fier Vondel

Bekijk hier de GGD inspectierapporten van Fier Wester

Bekijk hier de GGD inspectierapporten van Fier Mees

Bekijk hier de GGD inspectierapporten van Fier Rink​​

WhatsApp Image 2023-11-02 at 4.35.51 PM (3).jpeg
bottom of page